ระเบียบวาระการประชุมหารือเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการขับเคลื่อนเพื่อชี้แจง

ระเบียบวาระการประชุมหารือเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการขับเคลื่อนเพื่อชี้แจง

ระเบียบวาระการประชุมหารือเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการขับเคลื่อนเพื่อชี้แจง
การขอรับการสนับสนุนรัฐบาลตามนโยบายพรรคการเมือง
วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมเพชรน้ำหนึ่ง ชั้น 6 อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชน เทศบาลนครแม่สอด
……………………………………………………………………………………………….

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงกับคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.เพื่อพิจารณาเรื่องการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในการประชุมครั้งที่ 1/2562 ในวันศุกร์ที่ 1 พ.ย. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 108 อรรถไกวัลวที สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร ตามหนังสือ ที่ นร 0107/1554 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2562

1.2 หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงกับคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นท้องถิ่น วุฒิสภา เพื่อแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในประเด็นการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาลนครแม่สอดในฐานะ อปท.ในพื้นที่หรือเมืองที่มีลักษณะพิเศษ และประเด็นการรวมเทศบาลนครแม่สอด กับ อปท.ข้างเคียงเพื่อยกฐานะเป็น อปท.รูปแบบพิเศษ ในวันที่ 6 พ.ย. 2562 เวลา 13.45 ณ ห้องประชุม 2409 ชั้น 24 อาคารสุขประพฤติ กรุงเทพมหานคร ตามหนังสือที่ สว (กมธ2) 0010/805 ลงวันที่ 16 ต.ค. 2562

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 นโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนละ 3,000 บาท อายุ 60 ปี ขึ้นไปทุกคน
3.2 นโยบายค่าป่วยการของ อสม. เดือนละ 2,500 บาท
3.3 นโยบายค่าตอบแทนประธานชุมชน/คณะกรรมการชุมชน โดยให้กระทรวงมหาดไทยออกระเบียบการจ่ายค่าตอบแทน
3.4 นโยบายค่าดูแลเด็กแรกเกิด ถึง 8 ปี เดือนละ 1,200 บาท
3.5 นโยบายค่าใช้จ่ายของเยาวชน 18-22 ปี เดือนละ 2,000 บาท
3.6 นโยบายกัญชาเสรีเป็นนโยบายที่ดี ขอให้ดาเนินการให้เป็นรูปธรรม ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่นๆ

🔥7