นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท. รายงานน้ำฝน-ส่งน้ำ-บริการถังน้ำ-ดันท่อระบายน้ำ

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท. รายงานน้ำฝน-ส่งน้ำ-บริการถังน้ำ-ดันท่อระบายน้ำ

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท. รายงานน้ำฝน-ส่งน้ำ-บริการถังน้ำ-ดันท่อระบายน้ำ

     วันที่ 9 ตุลาคม 2562 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด และ คณะสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด เจ้าหน้าที่กองช่าง-กองช่างสุขาภิบาล-หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด -กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คอยเฝ้าระวังน้ำท่วมในเขตอำเภอแม่สอด ซึ่งทางหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด ได้รายงานปริมาณน้ำฝนในอำเภอแม่สอด ประจำวันที่  9 ตุลาคม  2562 คือ 0 มม.

ปริมาณน้ำฝน ประจำวันที่ 9 ตุลาคม  2562

และให้เจ้าหน้าที่ฯ ออกรดน้ำต้นรวงผึ้งในเขตเทศบาลนครแม่สอด

       จากนั้นได้ให้เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอดทำการส่งน้ำโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และให้หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด ทำการส่งน้ำให้กับสนามกีฬานานาชาติ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนกีฬาสังกัดเทศบาลนครแม่สอด เนื่องจากน้ำไม่พอใช้ ซึ่งงานบริการส่งน้ำสนามกีฬานานาชาตินี้  ทางเจ้าหน้าที่จะให้บริการทุกวันวันละ 2 รอบ เช้า-เย็น ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาระยะยาวจะต้องจัดหาแท็งเก็บน้ำสำรองพร้อมติดตั้งปั๊มน้ำจึงจะแก้ปัญหาได้ และรดน้ำหญ้าปลูกใหม่หน้า โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จากนั้นให้เจ้าหน้าที่ฯ ไปบริการน้ำประปา ณ วัดสักทองวนาราม

ทำความสะอาดอาคารเชื่อมตึกเก่ากับตึกใหม่ฝ่ายป้องกันฯ

ทีมงานดับเพลิงร่วมกับกองการศึกษาบริการถังน้ำจุดพักนักกีฬานครแม่สอดอากาซาเกมส์(ช่วงเช้า)-(ช่วงบ่าย)

     ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้นายไสว  มีเงิน สมาชิกสภาเทศบาล ประสานทีมดัมเพลิงออกดันท่อระบายน้ำห้องน้ำสนามกีฬานานาชาติ

     ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้นายสุเจตตนา  เพชรปราณี สมาชิกสภาเทศบาล ประสานทีมดับเพลิงออกฉีดล้างทำความสะอาดสุสานดอนแก้ว 2 เที่ยวรถ

        ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้นายอิงครัต  ตันติพงษ์ศานติ รองนายกเทศมนตรี สั่งการให้ฝ่ายป้องกันฯออกร่วมจัดบุ๊ทกิจกรรมเซฟตี้เฟริส ความปลอดภัยในการทำงาน ณ โรงงานท็อปฟรอมบราเซียแม่กุ อ.แม่สอด วันที่ 3

🔥7