นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท. รายงานน้ำฝน-ส่งน้ำ-ล้างสนามฯ-ออกฝึกอบรมฯ

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท. รายงานน้ำฝน-ส่งน้ำ-ล้างสนามฯ-ออกฝึกอบรมฯ

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท. รายงานน้ำฝน-ส่งน้ำ-ล้างสนามฯ-ออกฝึกอบรมฯ

      วันที่ 5 ตุลาคม 2562 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด และ คณะสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด เจ้าหน้าที่กองช่าง-กองช่างสุขาภิบาล-หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด -กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คอยเฝ้าระวังน้ำท่วมในเขตอำเภอแม่สอด ซึ่งทางหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด ได้รายงานปริมาณน้ำฝนในอำเภอแม่สอด ประจำวันที่  5 ตุลาคม  2562 คือ 32 มม.

ปริมาณน้ำฝน ประจำวันที่ 5 ตุลาคม  2562

          จากนั้นหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด ได้ออก  สำรวจระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด พบว่า จากรายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน มีระดับน้ำลดลงน 0.40 เมตร ทั้งนี้ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด มีความจุ 5.5 ล้านลบ.ม. ปริมาณน้ำในอ่างฯ  2,863,200 ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 52.05 เปอร์เซ็นต์ ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีก 5.22 เมตร หรือ 2,636,800 ลบ.ม.

     จากนั้นได้ให้เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอดทำการส่งน้ำโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และให้หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด ทำการส่งน้ำให้กับสนามกีฬานานาชาติ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนกีฬาสังกัดเทศบาลนครแม่สอด เนื่องจากน้ำไม่พอใช้ ซึ่งงานบริการส่งน้ำสนามกีฬานานาชาตินี้  ทางเจ้าหน้าที่จะให้บริการทุกวันวันละ 2 รอบ เช้า-เย็น ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาระยะยาวจะต้องจัดหาแท็งเก็บน้ำสำรองพร้อมติดตั้งปั๊มน้ำจึงจะแก้ปัญหาได้

จากนั้นได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฯ ไปตรวจเซ็คเครื่องสูบน้ำชุมชนประชารักษ์

และทำการล้างสนามฟุตชอลในสนามกีฬานานาชาติ

      และให้เจ้าหน้าที่ เก็บเวทีมวยสนามกีฬานานาชาติไปไว้โรงเรียนกีฬานครแม่สอด – โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

        ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้นายอิงครัต  ตันติพงษ์ศานติ รองนายกเทศมนตรี สั่งการให้ฝ่ายป้องกันฯ ทน.แม่สอดออกฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการระงับอัคคีภัยให้กับนักศึกษาวิชาทหาร(รด.)โรงเรียนสรรพวิทยาคม

🔥5