การเรียนการสอนวิชชาลัยสูงวัยนครแม่สอด รายสัปดาห์ที่ 3 ประจำเดือนมิถุนายน2562

  วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00-12.00 น. ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชชาลัยสูงวัยนครแม่สอด มอบหมายนางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ หริรักษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ซึ่งเป็นผู้อำนวยการวิชชาลัยสูงวัยนครแม่สอด ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลนครแม่สอดเป็นศูนย์กลางในการออกแบบการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้สูงอายุดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี พึ่งตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่าต่อสังคม โดยใช้หลักสูตรที่ยึดกิจกรรมกระบวนการทางสังคมและการดำรงชีวิต  การจัดหลักสูตรยึดชีวิตจริงของผู้สูงอายุและสังคมเป็นหลัก เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมทั้งมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมของสังคม ณ วิชชาลัยสูงวัยนครแม่สอด  สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด โดยในวันนี้นักเรียนวิชชาลัยสูงวัยนครแม่สอด ร่วมจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้

1.กิจกรรมการตรวจสุขภาพ วัดความดัน ลงทะเบียนการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ(วิชาชีวิตพอเพียง)

2.กิจกรรมเคารพธงชาติ และ สวดมนต์ การแบ่งปันความรู้สู่เพื่อน (วิชาพัฒนาบุคลิกภาพ)

3.นักเรียนวิชชาลัยแสดงความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์วิชชาลัยสูงวัยนครแม่สอดที่เป็นผู้ให้มีแนวคิดริเริ่มการดำเนินงานด้านการพัฒนาสุขภาวของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครแม่สอด โดยมีการร่วมระดมความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายต่างๆ ในการจัดตั้งวิชชาลัยสูงวัยนครแม่สอด

 

4.การบรรยายพิเศษ ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด บรรยายการดำเนินงานผู้สูงอายุ เพื่อรองรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครแม่สอด ได้แก่การดำเนินงานขอรับสนับสนุนการสร้างศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลนครแม่สอดจำนวน 30,000,000 บาท(สามสิบล้านบาท) โดยใช้สถานที่สนามวอลเลย์บอลเก่า ติดกับโรงเรียนแม่สอด บริเวณสนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตามแบบมาตรฐานอาคารสำนักงาน 3 ชั้น แบบที่ 1 แบบฐานรากแผ่

 

5.การบรรยายเรื่องสิทธิประโยชน์และสวัสดิการในด้านต่างๆของผู้สูงอายุและผู้พิการ

ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1.  ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

2.  ด้านการศึกษา การศาสนา และข้อมูลข่าวสาร

3.  ด้านการประกอบอาชีพ ฝึกอาชีพที่เหมาะสม

4.  ด้านการพัฒนาตนเอง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่าย/ชุมชน

5.  ด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ บริการสาธารณะอื่น

6.  ด้านการลดหย่อนค่าโดยสาร และการอำนวยความสะดวกในการเดินทางการรถไฟแห่งประเทศไทย

7.  ด้านการยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ

8.  ด้านการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรม หรือถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือถูกทอดทิ้ง

9.  การให้คำแนะนำ ปรึกษา ดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องในทางคดี และในทางการแก้ไขปัญหาครอบครัว

10.  ด้านการช่วยเหลือด้านที่พักอาศัย อาหารและเครื่องนุ่งห่มให้ตามความจำเป็นอย่างทั่วถึง

11.  ด้านการช่วยเหลือเงินเบี้ยยังชีพ

12.  การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี

13.  การจัดบริการสถานที่ท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติประกาศกำหนด

14.  การจัดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกด้านพิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน หอจดหมายเหตุแห่งชาติ และการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติประกาศกำหนด

15.  ด้านการลดหย่อนภาษีเงินได้ และการลดหย่อนภาษีให้แก่ผู้บริจาคทรัพย์สิน เงินให้แก่กองทุนผู้สูงอายุ

16.  ด้านกองทุนผู้สูงอายุ

 

ผู้พิการมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  1.   เบี้ยความพิการ – คนพิการทุกคนที่มีสมุด/บัตรประจำตัวคนพิการมีสิทธิลงทะเบียนขอรับ“เบี้ยความพิการ”

     2. บริการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์

  1. บริการจัดการศึกษา – คนพิการทุกคนมีสิทธิเรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี รวมถึงการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ประกาศนียบัตรชั้นสูง และระดับปริญญาตรี
  1.   บริการจ้างงานคนพิการ – ตามระเบียบใหม่ของกระทรวงแรงงาน ซึ่งเตรียมจะประกาศใช้ กำหนดให้สถานประกอบการของเอกชน และหน่วยงานของรัฐต้องรับคนพิการเข้าทำงาน ในอัตราส่วนจำนวนลูกจ้างทั้งหมด คาดว่า น่าจะเป็น 50 คน  ต่อ คนพิการ 1 คน ทั้งนี้ หากสถานประกอบการไม่รับคนพิการเข้าทำงานจะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือสนับสนุนการประกอบอาชีพอิสระให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ด้วยการให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน ฝึกงาน หรือให้การช่วยเหลือคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการอย่างสมเหตุสมผล  ส่วนหน่วยงานราชการที่ไม่รับคนพิการเข้าทำงานไปต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนฯ แต่ต้องสนับสนุนการประกอบอาชีพอิสระให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการในลักษณะเดียวกัน
  1.   บริการสิ่งอำนวยความสะดวก – หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจะต้องจัดสิ่งอำนวยความสะดวกตามความเหมาะสม เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการ เช่น บริการในการเดินทาง  บริการขนส่งสาธารณะ บริการข้อมูลข่าวสาร และบริการให้สัตว์นำทางเดินทางกับคนพิการ เป็นต้น ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่สถานประกอบการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้
  1.   บริการเงินกู้ – คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการมีสิทธิขอกู้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อการประกอบอาชีพอิสระได้ โดยกู้เป็นรายบุคคล คนละ ไม่เกิน 40,000 บาท หรือกู้เป็นกลุ่มเพื่อช่วยกันประกอบอาชีพ  ไม่มีดอกเบี้ย แต่ต้องผ่อนส่งภายใน 5 ปี
  1.   บริการสวัสดิการสังคม – คนพิการมีสิทธิได้รับสวัสดิการตามความเหมาะสมอย่างสมเหตุสมผล เช่น 1) ผู้ช่วยคนพิการ (สำหรับคนพิการระดับรุนแรง) ซึ่งผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐานของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้ว  
  1. บริการล่ามภาษามือ

        ตามกฎหมายอื่น การเข้าร่วมประชุม สัมมนา หรือฝึกอบรม รวมทั้งเป็นผู้บรรยายโดยหน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรภาคเอกชนเป็นผู้จัดซึ่งมีคนพิการทางการได้ยินเข้าร่วมด้วย และบริการอื่นใดตามที่คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาล่ามภาษามือประกาศกำหนด, การลดหย่อนภาษีเงินได้ –   ผู้ดูแลคนพิการที่มีรายได้ และต้องเสียภาษีเงินได้ มีสิทธิได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้คนละ 60,000 บาท

 

 

6.โครงการอบรมให้ความรู้การจัดสวัสดิการผู้พิการในเขตเทศบาลนครแม่สอด

เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะอาชีพให้ ผู้ดูแลคนพิการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง (ภาคปฏิบัติ)

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพให้คนพิการ  ผู้ดูแลคนพิการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้มีทักษะ      ในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้สามรถดำรงชีวิตประจำวันได้

2.เพื่อให้คนพิการ ผู้ปกครอง ผู้ดูแล และบุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์

จากสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการในด้านต่างๆ ได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน

เป้าหมาย

คนพิการ  ผู้ดูแลคนพิการ ผู้นำองค์กรคนพิการ ประธานชุมชน หัวหน้ากลุ่มผู้สูงอายุ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสตรี เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานประกอบการ และประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด จำนวน 100 คน

วิทยากรบรรยายขั้นตอนการทำขนมไทย 2  ชนิด ได้แก่

1.ขนมต้ม

2.ขนมถัวแปบ

 

 

7.การรับประทานอาหารร่วมกัน

 

 

การเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดเตรียมความพร้อมโดยเทศบาลนครแม่สอดเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2564

🔥81