การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558

     

            เทศบาลนครแม่สอด ได้ดำเนินงานตามแนวทางตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.๒๕๕๘   ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลการประกอบกิจการหอพักในเขตเทศบาลนครแม่สอด   จึงมีแผนงานการสำรวจข้อมูลพร้อมทั้งสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบกิจการหอพักในเขตเทศบาลนครแม่สอด  โดยดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ประกอบกกิจการหอพัก/ผู้จัดการหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.๒๕๕๘ ตามเวทีการจัดประชาคมการให้บริการในการเเจกเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน ในปีที่ผ่านมาซักซ้อมคณะกรรมการชุมชนที่ร่วมเป็นเครือข่ายการทำงานร่วมกับเทศบาลนครแม่สอดในการให้ความรู้และคำแนะนำผู้ประกอบกิจการหอพักที่อยู่ในความดูแลและมาติดต่อขอรับบริการ  ในวันที่ 4  กันยายน 2562 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครแม่สอด ลงพื้นที่ให้บริการคำแนะนำการขึ้นทะเบียนหอพักฯ พร้อมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นการคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน โดยกำกับดูแลในสิ่งต่างๆ ดังนี้ ด้านการจัดให้มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของผู้พัก ด้านสุขลักษณะของหอพัก เช่น ความสะอาดของห้องต้อนรับ ห้องนำ้และห้องส้วม อัตราค่าเช่าที่เหมาะสม ไม่เอาเปรียบผู้พัก การขึ้นอัตราค่าเช่าห้องพักต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนหอพักก่อนจึงดำเนินการได้ ความปลอดภัย ได้แก่ ความมั่นคงแข็งแรงของอาคารหอพัก เครื่องมือดับเพลิง

 

 

  

ระเบียบ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้ประกอบการ/ผู้จัดการหอพัก

1.พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558

2.พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522,เพิ่มเติมฉบับ 5  พ.ศ.2558

3.พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535,เพิ่มเติม พ.ศ.2559

4.พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

 

คู่มือปฏิบัติงานหอพัก ใหม่ /PPTหอพัก เอกสารประกอบ ใหม่(อัพเดท)

🔥45